Pædagogik

Vi gentænker løbende vores tilgang til undervisning, læringssyn og pædagogik

Vi gør et stort udviklingsarbejde i forhold til den måde, du undervises på hos os.

Ud fra det grundlæggende spørgsmål ”Hvordan lærer du mest og bedst?” sætter vi fokus på studieadfærd og gentænker løbende vores måde at undervise på. Det er bl.a. blevet til flere lærere i lidt større klasser og med varierede læringsaktiviteter til følge.

Gruppearbejde og projektorienterede forløb er integrerede elementer i undervisningen, ligesom du selvfølgelig også vil møde IT og relevante programmer som det grundlæggende redskab i alle fag.

Vores undervisning er samtidig indrettet efter at passe til dig, uanset hvilket fagligt niveau du befinder dig på.

Inklusion

Hvis du har brug for støtteundervisning, er du naturligvis stadig velkommen her på skolen. Vesterbølle Efterskole er ikke en specialefterskole, men vi kan tilbyde støtteundervisning i det omfang, det kan bevilges fra stat eller kommune.

Støtteundervisningen er en integreret del af den daglige undervisning, da vi finder, at det er absolut mest hensigtsmæssigt. Du bliver således ikke taget ud af undervisningen men støttes undervejs. Der kan f.eks. afsættes ekstra ressourcer til støtte til inklusionseleverne i fagene dansk, engelsk og matematik.

Skolen skal så vidt muligt bruge PPR-rapporten i så god tid som mulig.
Har du behov for anden støtte i forbindelse med f.eks. ADHD eller andet fysisk eller psykisk handicap, så kontakt skolen. Som nævnt er skolen ikke en specialefterskole, men vi har haft gode erfaringer med at få etableret den fornødne støtte til, at nogle elever med særlige behov har deltaget på lige fod med alle andre.

Det vil altid bero på en konkret vurdering af den enkelte elev, om det vil være hensigtsmæssigt både for eleven og skolen at indlede et samarbejde om et skoleår hos os.

Afklaring af støttebehov

I praksis har skolen to medarbejdere, der arbejder med afklaring af eventuelle særlige støttebehov i samarbejde med eleven og elevens forældre. I arbejdet indgår tidligere udredninger samt udtalelser fra tidligere skole i det omfang, det er tilgængeligt.

Ud fra ovenstående arbejde udfærdiges en handlingsplan for den enkelte elev. Handlingsplanen indeholder anvisinger til, hvilken støtte der ydes til eleven i forhold til elevens særlige behov.

Handlingsplanen fungerer således som et værktøj i den daglige undervisning såvel som for de lærere, der i praksis udfolder den ekstra støtte. Handlingsplanen evalueres inden jul og opdateres efter behov.